Кањош Мацедоновић

Стјепан Митров Љубиша
( 1822-1878)
Стјепан Митров Љубиша је познати црногорски писац из 19.века. Писао је народним језиком и о народним обичајима, животу, духовним особинама својих земљака. Позната дела суму: Кањош Мацедоновић, Причање Вука Дојчиновића, Крађа и прекрађа звона и др.
Приповетка ,,Кањош Мацедоновић“ подсећа на легенду, причу у којој се сукобљавају добро и зло, стварно и измишљено.
Млетачки народ задесило је велико зло. Страшни див Фурлан одметнуо се од дужда и пљачка, убија, сеје страх. Живи на малом острву близу града.
Дужд, суочен са кукавичлуком својих сународника, тражи помоћ од кршних Црногораца ( из Паштровића) да му пошаљу јунака који би поделио мегдан са Фурланом. Паштровићи одлучују да пошаљу Кањоша, неугледног растом, али бистрог и кочоперног. Кањош стиже у Венецију на Цвети. Он води двоструку борбу: речима против лукавих и дволичних Млетака и оружјем против Фурлана. Надмудрио је подле и плашљиве Млетке и убио Фурлана. Враћа се здрав и весео међу своје.
Кањош је човек из народа, неугледан и мален растом; бистар је, лукав и довитљив; храбар и проницљив; једноставан и природан; патриота је; неподмитљив је и није лаком на туђе богатсво.
,,Бољи и виши одоше бољима и вишима, а ја једва и вас допадох.“
,, Да се из ове скриње диже а не меће, то би благо брзо нестало; брзо бисте јој дно видели.“
Ово су само неке од мудрости главног јунака приповетке ,,Кањош Мацедоновић“.

Футур први

Настављамо са изучавањем глаголских облика.
Подвуци глаголе у следећим реченицама и одреди време вршења радње исказане тим глаголима.
Сутра ћемо учити нови глаголски облик.
Радићемо нове примере и усвајаћемо нова знања.
Подвукли смо глаголе ћемо учити, радићемо, усвајаћемо. Ови глаголи казују радњу која ће се десити у будућности.
Глаголски облик за означавање радње која ће се догодити у будућности назива се футур први ( будуће време).
Хајде да променимо глагол играти кроз футур 1.
ЈЕДНИНА                                            МНОЖИНА
1. ( ја) ћу играти/ играћу               1. ( ми ) ћемо играти/ играћемо
2. ( ти ) ћеш играти / играћеш     2. ( ви) ћете играти / играћете
3. ( он) ће играти / играће             3. ( они) ће играти / играће
Футур 1. гради се од облика презента помоћног глагола хтети и инфинитива глагола који мењамо. Пошто у његовом грађењу учествују два глагола, он је сложен глаголски облик .Пошто разликује облике за лица, футур 1. је личан глаголски облик.
Ипак, приметили сте да код глагола који се у инфинитиву завршавају на –ти, футур 1. може бити и прост глаголски облик. Код глагола на –ћи, футур 1. никада није прост глаголски облик.
Напишите облике футура 1. помоћних глагола бити и хтети.
БИТИ
ЈЕДНИНА                          МНОЖИНА
1.                                           1.
2.                                           2.
3.                                           3.
ХТЕТИ
ЈЕДНИНА                           МНОЖИНА
1.                                           1.
2.                                           2.
3.                                           3.
Како бисте добро утврдили ово градиво најважније препишите у своје свеске, а затим урадите задатке у Граматици на стр. 68 и 69.

Повежи писце и књижевна дела

Ових дана унапредила сам своја знања и креирала занимљиве задатке за своје ученике. Делим два линка.

httpshttps://wordwall.net/resource/1093117

httpshttps://wordwall.net/resource/1092956

Свима може бити интересантно.

 

Презент и презентска основа

Јуче смо обрадили нелични глаголски облик који само именује глаголску радњу, а не означава време ни лице које ту радњу врши. То је инфинитив. Научили смо и како се добија инфинитивна основа.
Данас ћемо наставити да проучавамо глаголске облике. Подвуците глаголе у следећим реченицам. Када се дешава радња изречена тим глаголима?
Данас учимо нову лекцију. Пажљиво читамо и преписујемо примере.
Глаголи су УЧИМО, ЧИТАМО, ПРЕПИСУЈЕМО. Ови глаголи казују радњу која се дешава у садашњости.
Глаголски облик којим се казују радње које се врше у тренутку говора је презент
(садашње време).
Да ли можемо одредити лице које врши радњу?
Можемо. Зато кажемо да је презент личан глаголски облик.
Хајде да променимо један глагол кроз сва лица и оба броја презента.
Лице Једнина Множина
1. листам листамо
2. листаш листате
3. листа листају
Уочавамо да је заједнички део ЛИСТА- ( презентска основа), а да се мењају наставци за лица ( -м, -ш, /, -мо, -те, -ју). Наставак за треће лице множине може бити –е/ -у/ -ју.
Допиши сугласник који недостаје како би добио/добила правилне облике презента глагола:
вући, тећи, сећи и пећи у трећем лицу множине.
Локомотиве ву_у возове. Реке те_у према мору.
Комшије се_у дрва за огрев. Пе_у одличне палачинке.
Презентску основу добијамо тако што од првог лица множине презента одбијемо наставак –мо.
Напиши како гласи презентска основа глагола:
Певати- _____________________________ , гристи – _________________________,
Сећи – _______________________________, учити – _________________________ .
Најважније препишите у своје свеске и урадите задатке. Како бисте утврдили градиво, урадите задатке у Граматици на страни 62,63. Не треба слати фотографије урађених задатака.

Срећно, драги петаци!
Остајте ми здраво!
Наставница Магдалена Реџовић

Напоредни односи међу независним предикатским реченицама

Напоредне ( независне) реченице у овиру сложене предикатске реченице могу се наћи у:
• САСТАВНОМ ОДНОСУ
• РАСТАВНОМ ОДНОСУ
• СУПРОТНОМ ОДНОСУ
• ИСКЉУЧНОМ ОДНОСУ
• ЗАКЉУЧНОМОДНОСУ
САСТАВНИ ОДНОС обележава реченице које су истог смера( надовезују се једна на другу).
Ја волим да учим и радо то чиним.
Ујутру устанем, доручкујем те се спремим за учење на даљину.
Везници су: И, ПА, ТЕ, НИ, НИТИ, а могу и без везника. Тада се одвајају запетом.
РАСТАВНИ ОДНОС обележава реченице код којих предикати означавају различите радње од којих ће се извршити само једна, или је само једна могућа.
Да ли нешто учиш или се само играш?
Или купи алат, или остави занат.
Везници су: ИЛИ, БИЛО( радни глаголски придев), ВОЉА ( именица).
СУПРОТНИ ОДНОС обележава реченице које означавају супротне радње, или је смисао реченица супротног смера.
Дуго је седео, а онда је устао.
Желела је да помогне, али није знала како.
Везници су: А, АЛИ, НЕГО, ВЕЋ, НО. Увек се одвајају запетом.
ИСКЉУЧНИ ОДНОС препознајемо код напоредних предикатских реченица код којих се садржином друге реченице нешто издваја ( искључује) из садржине прве.
Сви су урадили домаћи, само он није.
Купила сам све што мије потребно, једино нисам купила воће.
Везници: САМО, ЈЕДИНО, ТЕК, ТЕК ШТО, ЈЕДИНО ШТО, САМО ШТО, ОСИМ, ОСИМ ШТО. Одвајају се запетом.
ЗАКЉУЧНИ ОДНОС препознајемо по томе што се другом реченицом у сложеној нешто закључује.
Неће доћи, узалуд чекамо.
Јако је захладнело, сигурно ће пасти снег.
Везници: Функцију везника имају модалне речи: МОЖДА, СИГУРНО, ДАКЛЕ, ВЕРОВАТНО, ПРЕМА ТОМЕ. Одвајају се запетом.

Инфинитив и инфинитивна основа

 

Претходних дана поновили смо глаголе и научили нешто ново о њима ( глаголски род и вид).
Данас ћемо научити нешто ново полазећи од онога што знамо.
У следећим пословицама подвуците глаголе.

Боље знати него имати.
Боље се од пола пута вратити, него рђавим до краја ићи.

Свакако сте подвукли глаголе: знати, имати, вратити и ићи.
Казују ли ово глаголи вршиоца радње, време вршења радње или лице које врши радњу?
Уочили сте да ови глаголи не казују вршиоца радње, време вршења радње нити лице које врши радњу. Ради се дакле о неличном ( безличном глаголском облику) који само именује радњу, а зове се инфинитив.
Инфинитив се завршава наставцима -ти, -ћи и -сти.

1. У следећем низу подвуци глаголе у инфинитиву.
доћи ћу, ићи, певаћу, цртати, једем, спаваћу, поклонити

Када од глагола у инфинитиву одбијем наставак –ти, добијемо инфинитивну основу.
РАДИТИ – РАДИ- ( инфинитивна основа) + -ТИ ( наставак)
Код глагола на –сти и –ћи инфинитивна основа се добија другачије. Прво од тих глагола направимо облик на –ох у првом лицу једнине, а затим одбијемо тај наставак и добијемо инфинитивну основу.
РЕЋИ – РЕКОХ ( облик на –ох) – РЕК- ( инфинитивна основа)
На исти начин добијамо и инфинитивну основу код глагола на –сти.
ГРИСТИ – ГРИЗОХ- ГРИЗ-
2. Одреди инфинитивну основу следећих глагола:
Седети ___________________________; плести _________________________________;
Ићи ______________________________; читати _________________________________;
Доћи _____________________________; гристи _________________________________.
Инфинитив и инфинитивна основа служе за грађење сложених глаголских облика.
Препиши у своје свеске оно што је најважније, а затим уради задатке у граматици на страни 60, 61.
Срећно, драги петаци!
Остајте ми здраво!
Наставница Магдалена Реџовић

Комуникативна и предикатска реченица

1. Допуни започету реченицу:
Независне предикатске реченице према комуникативној функцији могу бити:
________________, __________________, ______________, _______________
и ___________________________.
2. Одреди врсту независних комуникативних реченица:
А) Не, немој ми прићи! ________________________
Б) Нека живе деца!_____________________________
В) Како у глави да буде коса? ____________________
Г) Горе су још само плаве боје.____________________
Д) Ој Стојане, јабуко од злата! ___________________
3. Прочитај дату строфу, а затим одговори натражене захтеве.
Не, немој ми прићи! Нашто то и чему?
Издалека само све ко звезда сја;
Издалека само дивимо се свему.
Не, нек ми не приђу ока твоја два!
( ,,Стрепња“, Д. Максимовић)
А) Колико је овде предикатских реченица? ____________________________
Б) Колико је овде комуникативних реченица? __________________________
В) Препиши обавештајне реченице: __________________________________
________________________________________________________________
Г) Подвуци заповедне реченице, а заокружи упитну.
4. Смисли једну жељну реченицу. _____________________________________
5. У коју врсту комуникативних реченица би спадали благослови и клетве?
_______________________________________________________________
6. Препознај да ли се ради о благослову или клетви:
Изјели те вуци! ________________________________
Здраво ти било и девето кољено! ___________________
Срећно, драги моји седмаци!
Остајте ми здраво!
Наставница Магдалена Реџовић

Прва бразда

Милован Глишић
Пажљиво прочитајте приповетку Милована Глишића ,,Прва бразда“.

Прочитај биографске податке о Миловану Глишићу у рубрици Представљамо ти ( 101. страна читанке ,,Расковник“).

Размисли зашто за ову приповетку кажемо да говори о породици и љубави између њених чланова.
Уочаваш да је главни лик Миона, мајка троје сирочади, која не жели да напусти породично огњиште после погибије мужа. Ради најтеже послове и школује децу. На крају се радује када њен син изоре прву бразду. Тада сав труд добија смисао.
Можете погледати и презентацију о српском селу у 19.веку ( она је саставни део вашег дигиталног уџбеника).
Књ. род: епика;
Књ. врста: приповетка;
Тема: Мионина срећа због Огњанове прве бразде;
Композиционе целине:
1. Миона остаје удовица са троје сирочади;
2. Чување породичног огњишта;
3. ,,Тићи моји лепи!“
4. Школовање Огњана и Сенадина;
5. Прва бразда;
6. Сузе радоснице.
Пажљиво прочитај ову приповетку поново, а затим одреди Мионине особине.
Прочитај из Појмовника ( стр.101) о фабули и облицима казивања.
Спреми се да урадиш квиз о овој приповеци који ћеш добити следећег дана, а затим и да напишеш за домаћи задатак састав на тему ,,Радостан догађај у мојој породици“.
Срећно, драги петаци!
Остајте ми здраво!
Наставница Магдалена Реџовић

Независне предикатске реченице – појам комуникативне реченице

Научили смо да је реченица мисао исказана речима.
Како се деле реченице према саставу?
Реченице се по саставу деле на ПРОСТЕ ( НЕПРОШИРЕНЕ И ПРОШИРЕНЕ) И СЛОЖЕНЕ.
Просте реченице имају само један предикат ( глагол у личном глаголском облику), а сложене два или више.
1. Одреди какве су, према саставу, следеће реченице:
А) Милан редовно чита и преписује лекције свакога дана._______________
Б) Ивана је веома мудра и паметна девојчица._________________________
В) Матија пише домаћи задатак. ____________________________________
Користећи језик човек олакшава комуникацију са другим људима. Реч комуникација, латинског порекла, означава саопштење, излагање, предавање.
Према комуникативној функцији реченице се деле на:
– ОБАВЕШТАЈНЕ,
– УПИТНЕ,
– ЗАПОВЕДНЕ,
– УЗВИЧНЕ,
– ЖЕЉНЕ.
Обавештајне реченице преносе неко обавештење и завршавају се тачком у писању, а спуштањем гласа у изговору.
Он данас неће доћи.
Упитне реченице преносе питање којим говорник тражи неку информацију од саговорника. На крају упитне реченице стављамо упитник, а интонација је упитна ( подижемо глас).
Да ли ћеш вечерас гледати филм? Када почиње филм?
Заповедним реченицама говорник изриче неку заповест или забрану. На крају заповедних реченица пише се узвичник, а интонација је заповедна. Најчешће се у овим реченицама јавља ИМПЕАТИВ, конструкција НЕКА+ ИМПЕРАТИВ или ДА+ ПРЕЗЕНТ.
Врати ми књигу! Нека ми врати књигу!
Узвичним реченицама говорник казује садржај који је праћен јаким емоцијама. На крају реченице пишемо узвичник, а тон је уздигнут.
О, како је данас леп и сунчан дан! Стигло нам је пролеће!
Жељним реченицама говорник преноси неку жељу саговорнику. На крају реченице пишемо узвичник, а у говору је интонација узвична.
Добро дошао! Да срећно завршимо!
Прочитајте у својим граматикама о комуникативној функцији реченица и урадите задатке.
Срећно, драги моји седмаци!
Остајте ми здраво!
Наставница Магдалена Реџовић

ВОЛЕО САМ ВАС

Александар Сергејевич Пушкин
Истраживачки задаци:
Пажљиво прочитај песму неколико пута из своје читанке.
Покушај да осетиш о чему песник пева? На основу чега то закључујеш?
Шта песник каже о својој љубави у првој строфи?
Каква је била његова љубав?
У ком глаголском врмену је испевана песма и зашто?
Песма је испевана у две строфе. Основно осећање у њој је љубав. Песма је испевана у перфекту ( прошлом времену), што указује на прошлу љубав. Лирски субјекат каже: ,,Волео сам вас….“Да ли се та љубав угасила или ,,још увек, можда, у мом срцу спи“ није сигуран.
Лирски субјекат се директно обраћа вољеној особи после неколико година, али не жели да је ражалости.
Којим речима лирски субјекат описује своју љубав у другој строфи? Препиши те речи у своју школску свеску.
Ова песма припада елегијама.
Елегија је врста лирске песме у којој се изражаважалост због неостварене љубави, смрти драге особе, због пролазности живота, изгубљене слободе, неостварених снова,….
Александар Сергејевич Пушкин ( 1799-1837) велики је руски песник. Препиши најбитније биографске податке о њему у своју свеску.
Елегије у српском песништву писали су: Јован Јовановић Змај, Ђура Јакшић, Милан Ракић, Лаза Костић, Сима Пандуровић, Милош Црњански и други.
Срећно, драги моји седмаци!
Остајте ми здраво!
Наставница Магдалена Реџовић

Глаголи: глаголски вид

Подсетимо се шта су глаголи.
Глаголи су променљиве речи које означавају радњу, стање и збивање.
1. Следеће глаголе разврстај према значењу: читати, спавати, трчати, севати, грмети, мислити.
РАДЊА :____________________________________

СТАЊЕ:____________________________________

ЗБИВАЊЕ:__________________________________
Када смо се подсетили да глаголи читати и трчати означавају радњу, спавати и мислити стање, а севати и грмети збивање, можемо записати реченицу:
Марко је учио биологију два сата, али је све научио.
Подвуците глаголе у овој реченици. Глаголи су: је учио и је научио.
По чему се разликују ови глаголи?
Глагол учити означава радњу која траје, а глагол научити радњу која је завршена.
Глаголи према трајању радње деле на свршене и несвршене.
За помоћ при одређивању да ли је неки глагол свршен или несвршен, прочитајте рубрику Пажња у Граматици 5, на стр. 57.
2. Одреди глаголски вид следећим глаголима:
А) певати – ___________________________, Б) запевати- _______________________,
В) писати- ____________________________, Г) записати – ______________________ .
3. Напиши што већи број свршених глагола изведених од глагола ПИСАТИ као што је почето.
ПИСАТИ – ПРЕПИСАТИ,__________________________________________________
______________________________________________________________________________
Свршени глаголи могу означавати почетак неке радње – поћи, запевати и сл., завршетак неке радње – стићи, отпевати и сл., или целу радњу – лупнути, рећи и сл.
Драги петаци, дошли смо до краја ове лекције.
Како бисте запамтили да глаголи, према глаголском виду ( трајању радње), могу бити свршени и несвршени, урадите задатке у граматици (Граматика 5, стр. 56 и 57) и у радним свескама (Радна свеска 5, 1–6. задатак на стр. 47 и 48).
Срећно, драги петаци!
Остајте ми здраво!
Наставница Магдалена Реџовић

Народне љубавне песме

Народне љубавне песме
Љубавна песма је посебна врста лирске поезије. Врло је стара и најбројнија, најбогатија мотивима. Основно осећање у њој је љубав момка и девојке.
Пажљиво прочитајте песму ,,Љубавни растанак“ у својим читанкама.
Каква осећања су присутна у овој песми? Каква осећања је у теби пробудила?
Тема песме је љубав двоје младих.
Како је та љубав исказана?
Како је представљен младић, а како девојка?
Плави зумбул и зелена када заједно су расли у бостану. Блискост која је постојала међу њима је прекинута.
,,Плави зумбул оде на Дољане,
Оста када у бостану сама.“
Растали су се. Плави зумбул јој се обраћа са ,,душо моја“ и жели да зна како се осећа.
Она тада користи у свом одговору хиперболу, стилску фигуру којом се преувеличава.
Препиш у своју свеску стихове у којима се јавља хипербола.
Које стилске фигуре се још јављају у песми? То су, наравно, метафора и епитети.
Метафора проширена на читаву песму назива се алегорија.
Одредите врсту стиха.
Песма је испевана у лирском десетерцу.
О старости ове песме сведоче и старе речи које данас нису у употреби (архаизми). Препиши такве речи у своју свеску и напиши њихово значење.

Срећно, драги седмаци!
Остајте ми здраво!
Наставница Магдалена Реџовић

Именске речи, вежбање

Именске речи 5. разред
Вежбање
1. Наброј именске врсте речи.
_________________________________________________________________
2. Којим врстама именских речи припадају следеће речи:
а) платнени ________________; б) четворо _________________;
в) наш__________________; г)столица ______________; д) двојица____________.
3. Одреди врсту именица:
а) Никола _________________; б) телад ______________; в) мастило___________;
г) вуна___________________; д) извор__________________; ђ) срећа___________.
4. Одреди падеже подвучених именица и значење тих падежа:
ПАДЕЖ                ЗНАЧЕЊЕ
А) Пресекла сам маказама траку. _____________________ __________________
Б) У учионици су ученици. ______________________ __________________
В) Појела сам парче торте. ______________________ __________________
5. Следеће придеве упиши у табелу:
ГЛИНЕНИ, ЈУТАРЊИ, СОФИЈИН, НЕОБИЧАН, ТАМОШЊИ, ЛЕВИ, ПРЕДРАТНИ,
ДЕЧЈИ,КРИЛАТ, ДРВЕН.
ОПИСНИ ПРИСВОЈНИ ГРАДИВНИ ВРЕМЕНСКИ МЕСНИ

6. Изврши компарацију придева:
Тесан ________________, _______________; добар ________________, _____________;
Врућ ________________, ________________; мек _________________ , _____________;
Јасан _______________ , _________________.
7. Изведи присвојне придеве од следећих именица :
Милица ____________, Нови Сад ______________, дете_______________, Азија ________.
8. Одреди род, број и падеж придева у наредној реченици:
Дала сам уморној Јеленичашу воде. РОД __________, БРОЈ ___________, ПАДЕЖ___________.
9. Промени кроз падеже личну заменцу другог лица једнине.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Стави личну заменицу из заграде у одговарајући облик, затим напиши о ком падежу се ради.
А) Стајао је поред _______________ ( ЈА). __________________________
Б) Замолио сам _____________( ОНА) за помоћ. _____________________
11. Препиши правилно следеће реченице:
А) Потрчала је замном. __________________________________________
Б) Стобом највише волим да шетам. _______________________________
12. Како се деле бројеви?
Бројеви се деле на: ____________ и _________________. Главни су _______________, ______________________ и ____________________.
13. Напиши правилно свој датум рођења. _______________________________________
14. Препиши следеће реченице тако да бројеве исказане цифрама напишеш речима.
А) Напунио је 11 година. ___________________________________________________
Б) Ваш рачун износи 600 динара. _____________________________________________
В) Кажем ти то 101.пут. _____________________________________________________

Срећно, драги петаци!
Остајте ми здраво!
Наставница Магдалена Реџовић

Доста је било

FB_IMG_1574714971164Огруби кожа
Од нежељених додира,
Отежа језик
Од грубих речи,
Утиша се срце
Од непредвидивих
Бесних погледа,
Све умине
И око без сузе остане.

Не осетиш.
Не реагујеш.

Увучеш се у себе
Попут корњаче.
У оклоп саткан од бола,
Увреда, удараца, трпљења
Се скријеш.

Не осетиш.
Не реагујеш.

Желиш само један
Миран дан
Разумевањем и тишином
обасјан.
Само један
Дан без страха,
Прекора и понижења.

Учини за себе нешто.
Прво дубоко удахни,
Усправи се,
Главу високо подигни.
Попут голуба белог
Ново гнездо исплети
И реци сасвим тихо,
Па гласније,
Реци – Доста је било!

Осети.
Реагуј.

Корак по корак,
Удах по удах,
Освоји слободу
Да будеш важна себи.

Осети.
Реагуј.
Доста је било!

Магдалена Реџовић

Слово О

Очекивала сам да ћу, како они буду одрастали, одрасти и ја. Била сам хронично уморна, физички исцрпљена, једва сам стизала да завршим све оно што сам морала. Мислила сам да су време које ми вечито недостаје и физички умор велики проблеми.
Данас сам сигурна да сам погрешила и да је она народна изрека : ,,Мало дете – мала брига, велико дете – велика брига“ истинита. Једна моја колегиница стално ме је тешила: ,,Буди срећна док сви можете под исто ћебе да станете.“
Данас сам сигурна да су на корак од тога да постану одрасли. Принцеза у пубертету се спрема да упише средњу школу, не у другом граду, него у другој држави. Шта јој саветовати сада када се спрема да оде? Да ли јој треба рећи: ,,Остани! Рано је! Биће још прилика!“ Или је пустити да одлепрша из породичног гнезда?

Наставите са читањем

Нити песничке душе између љубави и смисла животa

Ljubav i sitnice knjiga  „Живот је несхватљиво чудо јер се непрестано троши и осипа, а ипак траје и стоји чврсто као на Дрини ћуприја“ – свевремена је порука нашег јединог нобеловца Ива Андрића. Ова дубока мисао често окупира моју маленкост, нарочито у данима обојеним сивилом, немирима, сумњом, слутњама,….

Данас је случај другачији!!

Читајући стихове песникиње Магдалене Реџовић, који одишу љубављу, лепотом живота, радошћу свему што чини живот, оригиналном рефлексивном надахнутошћу, из сваке строфе, сваког мотива, сваке песничке слике извиру баш ове мисли, намећу се, опседају, траже и налазе своје место, удобно ушушкане: „Живот је несхватљиво чудо…“

Неизоставни део тог „несхватљивог чуда“ је љубав – вечита инспирација песника. Љубавни стихови ове песничке збирке су јединствени, али и универзални; једнобојни, али и шаренолики; једноставни, али и комплексни. Обично када помислимо на љубавне стихове, сужен нам је видокруг – мислимо на љубав према особи супротног пола; али у Магдаленином случају љубав постаје космичка, руши границе, што је и природно. Љубав је и безусловна мајчинска љубав, о чеми сведоче стихови песама у акростиху ( „Ања“, „Лука“ ); љубав је и вечна љубав према родитељима ( песме: „Мајка“, „Мама“ ); љубав је и дубоко усађена љубав према завичају, гнезду одакле се полети у живот ( песма „Завичај“ ); љубав је и љубав према отаџбини и њеним великанима ( песме:  „Ћирило и Методије“, „Свети Сава“, „Јефимија“ ); љубав је и љубав према никад заборављеним пријатељима ( песма „Нена“ ).

Баш она љубав која се најчешће намеће као инспирација песника, инспирација је и  Магдалене, њено надахнуће и подршка, снага, сигурност – љубав њеног живота. Овим мотивом прожета је готово свака песма, почев од прве песме без наслова у акростиху,  преко песама „Љубав од стакла“, „Љубав ти је име“, „У љубави се ћути“, „Љубав“, „Вољеном“,… Магдалена дубоко доживљава љубав свим својим бићем: и када се лик вољеног бића, његове очи, коса и осмех  огледају у стаклу прозора; и када се љубав поистовећује са именом вољеног; и када је страшна несаница и немир опхрвају због недостајања вољеног бића; и када се „разумеју ћутећи“,  јер:

 

 

„Љубави нису речи потребне,

И ћутња

Љубав показује…“

А дивни стихови песме „Љубав“ некако неодољиво одишу петраркистичким маниром:                          „Не налазим речи

У песму да их срочим…

**********************

„Не налазим поглед

„Теби да га упутим…“

О љубави као лепоти, тајанствености и драгоцености  сведочи и песма „Бисер“, која оставља без даха читаоца.

Сам наслов збирке „Љубав и друге ситнице“ намеће главни мотив, али на мене снажан утисак оставља и оригинална рефлексија и мисаоност која је врло мајсторски уткана кроз љубавну емоцију, што доприноси зрелости и свевремености формираног песничког израза. Дакле,  Магдалена  успешно сједињује појам лепоте, чији смисао траже и сликари, и фотографи, и режисери, са топлином загрљаја  вољеног ( песма „Лепота“ ) или сједињује саме песме са вољеним бићем ( песма „Песник“ ). А стихови песме „Сан“ шта су друго него дубока мисао о поларитету пролазности и вечности!? Мисао песникиње заокупљена је и жељама, маштом, сновима, свим оним што чини живот, а што је понекад и пут ка звездама… Снажна порука извире из стихова:

„Смисао у бесмислу проналазиш

Кроз лавиринт премиса пролазиш…“

Борба против неправде, грубих речи, тешких животних удараца представљена је веома експресивно у стиховима:   „Освоји слободу

Да будеш важна себи.

***********************

Осети.

Реагуј.

Доста је било…!“

Свакако да не смемо занемарити ни дескриптивне елементе стихова ове збирке, који су неретко уводни мотив у љубавно осећање или главну мисао песникиње, што читаоца несумњиво доводи до познате песничке стазе наше чувене Десанке Максимовић.

Дубоки доживљај јесени доведен је у везу са пролазношћу живота, немиром, страхом… ( песма „Јесен“ ); али једна јесења ноћ буди и топлину љубавног погледа и осмеха.

Дескриптивни мотив песникиња успева да сједини и са мотивом мајчинске љубави, а елегични, сетни доживљај умирања природе не може читаоца оставити равнодушним ( песма  „(Не)Вољено дрвеће“ ).

И најзад, кад говоримо о широком дијапазону мотива и осећања ове песничке збирке, са дивљењем можемо уочити и дитирамб у коме сунцокрет:

„Окретом ка сунцу

Живот слави…“;

или песма „Радост“, у коме се сама песникиња радује животу у коме обитава њено вољено биће.

Насупрот дитирамбу, уочавамо и веома импресивне елегичне стихове, који управо и сведоче о великој истини да је живот саткан од супротности свега што нас окружује.

Без очигледног стилског богатства не бисмо могли да говоримо о раскошној вредности књижевноуметничког израза Магдалене. Прегршт стилских изражајних средстава, почев од метафоричких и алегоријских слика, симбола, преко градацијских низова, апострофа, персонификованих слика, контраста, анафора до звучних фигура ( ономатопеје, алитерације, асонанце ), чини да Магдаленин песнички манир ангажује сва наша чула чији се врхунац огледа управо у синестезији ( мешавини чулних доживљаја ).  Понављање неких стихова у виду рефрена, као и замена уобичајеног редоследа речи у виду инверзије употпуњује богатсво овог стила…

Версификација прати својства савремене поезије – слободу песничког стиха –  кроз разнолику дужину стиха; разнолику дужину строфе: почев од песме са једном строфом – монострофе, преко песама са више различитих строфа ( моностих, дистих, терцет, катрен, квинта…… децима ); док је рима спонтана, усклађена са тренутним стањем песничког субјекта.

Стихови збирке „Љубав и ситнице“ освојиће и најсуптилније пределе ваше душе, одгонетнуће многе животне тајне, учиниће вашу мисао богатијом!!!!

 

 

Соња Цолић

 

 

Најлепше речи – Магдалена Реџовић

Извор,, Од књиге до душе“

OD KNJIGE DO DUŠE

Желим чути обичне речи,
Оне којих нема ових дана:
Молим, извини, изволи и хвала.
Желим чути најлепше речи
Којих као да се стиде
Они што бесне, оптужују и вичу,
Увек је неко крив
Јер не слуша њихову причу.

images

View original post 103 more words

Дуго путовање у сутра – Гордана Славковић

OD KNJIGE DO DUŠE

Крећем на пут још вечерас.
Кофере, кутије, торбе,
Тегле, затвараче и поклопце
Нижем на конце.
Парчиће дана стављам у крило
И дувам са њих заједљивост,
Безначајност и сивило.
На чист терен постављам молитву захвалницу
И око ње слажем дневну рачуницу.

girl-suitcase-redhead-outdoor-31590797

View original post 348 more words